clock

Doanh Nghiệp

08:45 04-12-2023

Xi măng Công Thanh âm vốn gần 5.800 tỷ, chi phí lãi vay 9.000 tỷ, 2 ngân hàng lớn gánh 7.300 tỷ vay nợ

Tại ngày 30/6, Xi măng Công Thanh có nợ phải trả lên đến 17.963 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay ở mức 7.317 tỷ đồng, vay từ 2 ngân hàng VietinBank và SHB.

Xi măng Công Thanh âm vốn gần 5.800 tỷ, chi phí lãi vay 9.000 tỷ, 2 ngân hàng lớn gánh 7.300 tỷ vay nợ - Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 của CTCP Xi măng Công Thanh, doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2023 của công ty đạt 353 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ. Công ty lỗ gộp 141 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp gần 533 triệu đồng.

Kết quả, Xi măng Công Thanh lỗ gần 609 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm, nâng số lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2023 lên 6.689 tỷ đồng . Lỗ lũy kế lớn khiến cho công ty âm vốn chủ sở hữu 5.789 tỷ đồng .

Xi măng Công Thanh âm vốn gần 5.800 tỷ, chi phí lãi vay 9.000 tỷ, 2 ngân hàng lớn gánh 7.300 tỷ vay nợ - Ảnh 2.
Xi măng Công Thanh âm vốn gần 5.800 tỷ, chi phí lãi vay 9.000 tỷ, 2 ngân hàng lớn gánh 7.300 tỷ vay nợ - Ảnh 3.

Lỗ lớn, âm vốn, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, ngoài ra, Công ty chưa thực hiện theo kế hoạch chi trả khoản vay dài hạn đến hạn trả và trái phiếu đến hạn trả cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) và tổng tiền lãi vay quá hạn cho các Ngân hàng này.

Đơn vị kiểm toán cho rằng những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Ban Tổng Giám đốc không thể cung cấp bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đã đề ra. Kiểm toán cũng chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho việc sử dụng giả định hoạt động liên tục để soạn lập báo cáo tài chính giữa niên độ này là phù hợp. Do đó, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận soát xét đối với báo cáo tài chính bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh.

Xi măng Công Thanh âm vốn gần 5.800 tỷ, chi phí lãi vay 9.000 tỷ, 2 ngân hàng lớn gánh 7.300 tỷ vay nợ - Ảnh 4.

Tại ngày 30/6, Xi măng Công Thanh có nợ phải trả lên đến 17.963 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay ở mức 7.317 tỷ đồng, vay từ 2 ngân hàng VietinBank và SHB. Trong đó, các khoản vay nợ tại ngân hàng VietinBank hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm 96%.

Khoản nợ 287 tỷ đồng với SHB, theo thuyết minh trong BCTC, đây là khoản vay 6 tháng mà đơn vị đã vay ngân hàng SHB từ năm 2017, lãi suất 10%/năm, để bổ sung vốn lưu động. Sau đó, năm 2019, SHB đã bán khoản nợ này lại cho VAMC. Tuy nhiên, tháng 11/2021, SHB đã mua lại khoản nợ ngắn hạn này từ VAMC.

Còn khoản nợ vay theo hợp đồng tín dụng với VietinBank, Xi măng Công Thanh đã vay VietinBank và phát hành 2.383 tỷ trái phiếu trong 2 năm 2009-2010 để đầu tư dự án dây chuyền 2, trái phiếu đáo hạn vào năm 2033.

Theo công văn năm 2017 của VietinBank về cơ cấu thời hạn trả nợ gốc, lãi khoản vay dài hạn, trái phiếu, công ty phải thanh toán đối với phần nợ gốc (gốc khoản vay và gốc trái phiếu), công ty phải thanh toán nợ gốc đến 2035. Đối với lãi (lãi khoản vay và lãi trái phiếu), phần lãi vay phải trả lũy kế tới năm 2016 chưa thanh toán được phân bổ lại, công ty sẽ phải trả từ năm 2020 tới năm 2026. Đối với lãi vay phát sinh từ năm 2017 tới 2035 sẽ được phân bố trả theo kế hoạch dòng tiền từ năm 2022 tới năm 2035. Phần lãi phát sinh còn lại chưa trả sẽ được thanh toán hết vào năm 2035.

Để tạo điều kiện, duy trì hoạt động sản xuất của Xi măng Công Thanh, ngày 5/9/2017, Vietinbank đã đồng ý chia sẻ cho SHB khối tài sản đảm bảo mà Xi măng Công Thanh đang thể chấp tại Vietinbank và nguồn thu của công ty, với điều kiện SHB đồng ý tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, với hạn mức tối thiểu 450 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đấy đến nay, Xi măng Công Thanh liên tục chìm vào thua lỗ.

Xi măng Công Thanh âm vốn gần 5.800 tỷ, chi phí lãi vay 9.000 tỷ, 2 ngân hàng lớn gánh 7.300 tỷ vay nợ - Ảnh 5.

Tài sản đảm bảo của Xi măng Công Thanh cho khoản vay tại 2 Ngân hàng