Tài Chính

clock

  • Tự tin, vững bước vào hội nhập


    Tài Chính - Thứ bảy, 05/09/2015

    (TBTCVN) - Hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế đã đóng tích cực vào việc thu hú vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài; thu hút có hiệu quả các nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ cho đầu tư phát ...